Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Linkedin kanalımızdan iş arkadaş ve iş ortaklarımızı takip edin Portal Online çevirim içi alışveriş
KURUMSAL

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL BİLGİLENDİRME
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri sorumlularına tanımlanmış yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde yer alan hukuki nedenlerle ve amaçlarla kişisel veri işlenmektedir. İlgili Kişilerin hakları ve kullanma yöntemleri ayrıntılı olarak bahsi geçen Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde açıklanmıştır. 
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 6698 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapılmadan doğrudan doğruya Kurul’a başvurunun mümkün olmadığını hatırlatır. 
Bu formu doldururken tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen nedenler doğrultusunda Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenmek zorunda olduğunu beyan ederiz. 
Başvuru Konuları 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde İlgili Kişilerin hakları düzenlenmiştir. Buna göre; 
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.

Başvuru Yöntemleri 
Bu form, İlgili Kişilerin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. İlgili Kişilerin yapacakları başvurularda bu formu kullanmaları zorunlu değildir. Her halde, kimlik doğrulaması ve başvuru yöntemi bakımından bu formda belirtilen hususlar geçerli olacaktır. 
İlgili Kişiler; 

1. Bu formu doldurarak veya kendi hazırladıkları dilekçeyi ıslak imzalı olarak “Üniversite Mahallesi̇ Bağcı Sokak No: 7 Avcılar/İSTANBUL” adresine şahsen veya vekilleri aracılığı ile teslim edebilirler. Başvuru sırasında kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslının ibrazı gerekmektedir. 

2. Birinci maddedeki adrese, zarfın üzerine “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak ıslak imzalı başvuru formu ile veya kendi hazırlayacakları dilekçe ile gönderimde bulunabilirler. Başvuru sahibinin vekili de kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslı ile birlikte posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir. 

3. Noter aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Noter yoluyla başvurularda da yukarıdaki adres kullanılacaktır. Yapılan bildirimin konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

4. E-posta yoluyla başvuru için kvkk@merset.com adresi kullanılabilecektir. Bu yolun kullanılması halinde e-postanın konu kısmına “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. 
Başvuruların Yanıtlanması 
Yukarıdaki koşulları taşıyan başvurular Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ivedilikle yanıtlanır. Bu süre 30 günü geçemez. Başvurular kural olarak ücretsizdir; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından verilecek yanıt, İlgili Kişi tarafından imza karşılığı şahsen veya vekili aracılığıyla elden teslim alınabileceği gibi, yanıt verildiğinin ispatı bakımından belirtilen adrese, elektronik posta adresine gönderilecektir. İlgili Kişinin yanıtın bildirilme yöntemini belirlemesi gerekmektedir; bir yöntem belirlenmemesi halinde, başvurunun yapıldığı yöntemle yanıt verilecektir. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, başvuruda bulunan kişiden ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.


1. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
AD
SOYAD
TELEFON NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
ADRES

2. MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE OLAN İLİŞKİNİZ
□ Ziyaretçiyim
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş eski çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’den ürün ve hizmet aldım/almaktayım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile sözleşme ilişkisi kuran tedarikçi, satıcı vb. kişiyim
□ Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………..

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ SEÇİNİZ
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları (X) ile işaretleyiniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)
TALEP NO SEÇİM TALEP KONUSU İLGİLİ HÜKÜM AÇIKLAMA


1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
KVKK m.11/1-a


2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
KVKK m.11/1-b3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

KVKK m.11/1-c

4


Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK m.11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-d6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.


KVKK m.11/1-e
7


Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.KVKK m.11/1-f

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirterek, doğru bilgileri gösteren belgeleri EK olarak gönderiniz.

8 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-f

9

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.KVKK m.11/1-g

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirterek itirazınıza ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.10
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.


KVKK m.11/1-ğ Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa uğramış olduğunuz zararın kanuna aykırılığının hangi sebebe dayandığı hususunu belirterek bu hususa ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.


4. YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BAŞVURU SONUCUNUN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.
Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)


İşbu başvuru formu, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN;
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:


Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Balonlu - Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj
KURUMSAL
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL BİLGİLENDİRME
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri sorumlularına tanımlanmış yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde yer alan hukuki nedenlerle ve amaçlarla kişisel veri işlenmektedir. İlgili Kişilerin hakları ve kullanma yöntemleri ayrıntılı olarak bahsi geçen Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde açıklanmıştır. 
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 6698 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapılmadan doğrudan doğruya Kurul’a başvurunun mümkün olmadığını hatırlatır. 
Bu formu doldururken tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen nedenler doğrultusunda Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenmek zorunda olduğunu beyan ederiz. 
Başvuru Konuları 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde İlgili Kişilerin hakları düzenlenmiştir. Buna göre; 
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.

Başvuru Yöntemleri 
Bu form, İlgili Kişilerin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. İlgili Kişilerin yapacakları başvurularda bu formu kullanmaları zorunlu değildir. Her halde, kimlik doğrulaması ve başvuru yöntemi bakımından bu formda belirtilen hususlar geçerli olacaktır. 
İlgili Kişiler; 

1. Bu formu doldurarak veya kendi hazırladıkları dilekçeyi ıslak imzalı olarak “Üniversite Mahallesi̇ Bağcı Sokak No: 7 Avcılar/İSTANBUL” adresine şahsen veya vekilleri aracılığı ile teslim edebilirler. Başvuru sırasında kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslının ibrazı gerekmektedir. 

2. Birinci maddedeki adrese, zarfın üzerine “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak ıslak imzalı başvuru formu ile veya kendi hazırlayacakları dilekçe ile gönderimde bulunabilirler. Başvuru sahibinin vekili de kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslı ile birlikte posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir. 

3. Noter aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Noter yoluyla başvurularda da yukarıdaki adres kullanılacaktır. Yapılan bildirimin konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

4. E-posta yoluyla başvuru için kvkk@merset.com adresi kullanılabilecektir. Bu yolun kullanılması halinde e-postanın konu kısmına “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. 
Başvuruların Yanıtlanması 
Yukarıdaki koşulları taşıyan başvurular Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ivedilikle yanıtlanır. Bu süre 30 günü geçemez. Başvurular kural olarak ücretsizdir; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından verilecek yanıt, İlgili Kişi tarafından imza karşılığı şahsen veya vekili aracılığıyla elden teslim alınabileceği gibi, yanıt verildiğinin ispatı bakımından belirtilen adrese, elektronik posta adresine gönderilecektir. İlgili Kişinin yanıtın bildirilme yöntemini belirlemesi gerekmektedir; bir yöntem belirlenmemesi halinde, başvurunun yapıldığı yöntemle yanıt verilecektir. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, başvuruda bulunan kişiden ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.


1. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
AD
SOYAD
TELEFON NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
ADRES

2. MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE OLAN İLİŞKİNİZ
□ Ziyaretçiyim
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş eski çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’den ürün ve hizmet aldım/almaktayım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile sözleşme ilişkisi kuran tedarikçi, satıcı vb. kişiyim
□ Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………..

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ SEÇİNİZ
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları (X) ile işaretleyiniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)
TALEP NO SEÇİM TALEP KONUSU İLGİLİ HÜKÜM AÇIKLAMA


1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
KVKK m.11/1-a


2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
KVKK m.11/1-b3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

KVKK m.11/1-c

4


Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK m.11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-d6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.


KVKK m.11/1-e
7


Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.KVKK m.11/1-f

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirterek, doğru bilgileri gösteren belgeleri EK olarak gönderiniz.

8 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-f

9

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.KVKK m.11/1-g

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirterek itirazınıza ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.10
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.


KVKK m.11/1-ğ Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa uğramış olduğunuz zararın kanuna aykırılığının hangi sebebe dayandığı hususunu belirterek bu hususa ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.


4. YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BAŞVURU SONUCUNUN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.
Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)


İşbu başvuru formu, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN;
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:


Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Portal Online çevirim içi alışveriş MerşetAmbalaj
ENGLISH  |   TÜRKÇE

MerşetAmbalaj

KURUMSAL
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL BİLGİLENDİRME
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri sorumlularına tanımlanmış yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde yer alan hukuki nedenlerle ve amaçlarla kişisel veri işlenmektedir. İlgili Kişilerin hakları ve kullanma yöntemleri ayrıntılı olarak bahsi geçen Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde açıklanmıştır. 
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 6698 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapılmadan doğrudan doğruya Kurul’a başvurunun mümkün olmadığını hatırlatır. 
Bu formu doldururken tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen nedenler doğrultusunda Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenmek zorunda olduğunu beyan ederiz. 
Başvuru Konuları 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde İlgili Kişilerin hakları düzenlenmiştir. Buna göre; 
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.

Başvuru Yöntemleri 
Bu form, İlgili Kişilerin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. İlgili Kişilerin yapacakları başvurularda bu formu kullanmaları zorunlu değildir. Her halde, kimlik doğrulaması ve başvuru yöntemi bakımından bu formda belirtilen hususlar geçerli olacaktır. 
İlgili Kişiler; 

1. Bu formu doldurarak veya kendi hazırladıkları dilekçeyi ıslak imzalı olarak “Üniversite Mahallesi̇ Bağcı Sokak No: 7 Avcılar/İSTANBUL” adresine şahsen veya vekilleri aracılığı ile teslim edebilirler. Başvuru sırasında kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslının ibrazı gerekmektedir. 

2. Birinci maddedeki adrese, zarfın üzerine “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak ıslak imzalı başvuru formu ile veya kendi hazırlayacakları dilekçe ile gönderimde bulunabilirler. Başvuru sahibinin vekili de kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslı ile birlikte posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir. 

3. Noter aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Noter yoluyla başvurularda da yukarıdaki adres kullanılacaktır. Yapılan bildirimin konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

4. E-posta yoluyla başvuru için kvkk@merset.com adresi kullanılabilecektir. Bu yolun kullanılması halinde e-postanın konu kısmına “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. 
Başvuruların Yanıtlanması 
Yukarıdaki koşulları taşıyan başvurular Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ivedilikle yanıtlanır. Bu süre 30 günü geçemez. Başvurular kural olarak ücretsizdir; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından verilecek yanıt, İlgili Kişi tarafından imza karşılığı şahsen veya vekili aracılığıyla elden teslim alınabileceği gibi, yanıt verildiğinin ispatı bakımından belirtilen adrese, elektronik posta adresine gönderilecektir. İlgili Kişinin yanıtın bildirilme yöntemini belirlemesi gerekmektedir; bir yöntem belirlenmemesi halinde, başvurunun yapıldığı yöntemle yanıt verilecektir. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, başvuruda bulunan kişiden ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.


1. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
AD
SOYAD
TELEFON NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
ADRES

2. MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE OLAN İLİŞKİNİZ
□ Ziyaretçiyim
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş eski çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’den ürün ve hizmet aldım/almaktayım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile sözleşme ilişkisi kuran tedarikçi, satıcı vb. kişiyim
□ Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………..

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ SEÇİNİZ
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları (X) ile işaretleyiniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)
TALEP NO SEÇİM TALEP KONUSU İLGİLİ HÜKÜM AÇIKLAMA


1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
KVKK m.11/1-a


2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
KVKK m.11/1-b3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

KVKK m.11/1-c

4


Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK m.11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-d6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.


KVKK m.11/1-e
7


Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.KVKK m.11/1-f

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirterek, doğru bilgileri gösteren belgeleri EK olarak gönderiniz.

8 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-f

9

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.KVKK m.11/1-g

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirterek itirazınıza ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.10
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.


KVKK m.11/1-ğ Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa uğramış olduğunuz zararın kanuna aykırılığının hangi sebebe dayandığı hususunu belirterek bu hususa ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.


4. YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BAŞVURU SONUCUNUN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.
Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)


İşbu başvuru formu, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN;
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:


MerşetAmbalaj

Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj
Portal Online çevirim içi alışveriş MerşetAmbalaj
ENGLISH  |   TÜRKÇE

MerşetAmbalaj

KURUMSAL
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL BİLGİLENDİRME
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri sorumlularına tanımlanmış yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde yer alan hukuki nedenlerle ve amaçlarla kişisel veri işlenmektedir. İlgili Kişilerin hakları ve kullanma yöntemleri ayrıntılı olarak bahsi geçen Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde açıklanmıştır. 
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 6698 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapılmadan doğrudan doğruya Kurul’a başvurunun mümkün olmadığını hatırlatır. 
Bu formu doldururken tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen nedenler doğrultusunda Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenmek zorunda olduğunu beyan ederiz. 
Başvuru Konuları 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde İlgili Kişilerin hakları düzenlenmiştir. Buna göre; 
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.

Başvuru Yöntemleri 
Bu form, İlgili Kişilerin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. İlgili Kişilerin yapacakları başvurularda bu formu kullanmaları zorunlu değildir. Her halde, kimlik doğrulaması ve başvuru yöntemi bakımından bu formda belirtilen hususlar geçerli olacaktır. 
İlgili Kişiler; 

1. Bu formu doldurarak veya kendi hazırladıkları dilekçeyi ıslak imzalı olarak “Üniversite Mahallesi̇ Bağcı Sokak No: 7 Avcılar/İSTANBUL” adresine şahsen veya vekilleri aracılığı ile teslim edebilirler. Başvuru sırasında kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslının ibrazı gerekmektedir. 

2. Birinci maddedeki adrese, zarfın üzerine “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak ıslak imzalı başvuru formu ile veya kendi hazırlayacakları dilekçe ile gönderimde bulunabilirler. Başvuru sahibinin vekili de kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslı ile birlikte posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir. 

3. Noter aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Noter yoluyla başvurularda da yukarıdaki adres kullanılacaktır. Yapılan bildirimin konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

4. E-posta yoluyla başvuru için kvkk@merset.com adresi kullanılabilecektir. Bu yolun kullanılması halinde e-postanın konu kısmına “KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. 
Başvuruların Yanıtlanması 
Yukarıdaki koşulları taşıyan başvurular Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ivedilikle yanıtlanır. Bu süre 30 günü geçemez. Başvurular kural olarak ücretsizdir; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından verilecek yanıt, İlgili Kişi tarafından imza karşılığı şahsen veya vekili aracılığıyla elden teslim alınabileceği gibi, yanıt verildiğinin ispatı bakımından belirtilen adrese, elektronik posta adresine gönderilecektir. İlgili Kişinin yanıtın bildirilme yöntemini belirlemesi gerekmektedir; bir yöntem belirlenmemesi halinde, başvurunun yapıldığı yöntemle yanıt verilecektir. Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, başvuruda bulunan kişiden ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.


1. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
AD
SOYAD
TELEFON NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
ADRES

2. MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE OLAN İLİŞKİNİZ
□ Ziyaretçiyim
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş eski çalışanıyım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’den ürün ve hizmet aldım/almaktayım
□ Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile sözleşme ilişkisi kuran tedarikçi, satıcı vb. kişiyim
□ Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………..

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ SEÇİNİZ
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları (X) ile işaretleyiniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)
TALEP NO SEÇİM TALEP KONUSU İLGİLİ HÜKÜM AÇIKLAMA


1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
KVKK m.11/1-a


2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
KVKK m.11/1-b3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

KVKK m.11/1-c

4


Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK m.11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-d6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.


KVKK m.11/1-e
7


Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.KVKK m.11/1-f

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirterek, doğru bilgileri gösteren belgeleri EK olarak gönderiniz.

8 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
KVKK m.11/1-f

9

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.KVKK m.11/1-g

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirterek itirazınıza ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.10
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.


KVKK m.11/1-ğ Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa uğramış olduğunuz zararın kanuna aykırılığının hangi sebebe dayandığı hususunu belirterek bu hususa ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.


4. YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BAŞVURU SONUCUNUN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.
Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)


İşbu başvuru formu, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN;
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:


MerşetAmbalaj

Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj