Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Linkedin kanalımızdan iş arkadaş ve iş ortaklarımızı takip edin Portal Online çevirim içi alışveriş
KURUMSAL

AYDINLATMA METNİ

MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir. 
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Şirketimiz ile çalışan, hi̇zmet veren, eği̇tmen, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, nakli̇yeci̇, ambar, çalışan adayı, ürün veya hi̇zmet veren, ki̇ralayan sıfat/sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir. 
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
Kişisel verileriniz, Kanuna uygun olarak, veri sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu tarafından; 
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
amaçlarıyla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
Yurtiçinde operasyonel işlemler ve yasal yükümlülük sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları: 
• Osgb Firması.  (Toraman İş güvenliği.)
• Çevre Danışmanlığı Firması.  (Haliç Çevre.)
• Yetkılı Kamu Kurum Ve Kuruluşları.
• Yazılım Firmaları   (İdeasoft - Logocrm.)
• E-Ticaret Şirketi   (www.ambalajdunyasi.com.tr)
• Bankalar   (Garnti Bankası – İş bankası – Ziraat Bankası – Yapı ve Kredi Bankası - Akbank)
• Avukatlar   (Başak Aydın – Emrah Şahin – Bülent Saz)
Şirketimiz tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
• Hard Copy
• Excel Programı 
• Hard Disk 
• Yazılım Programı
• E-postalar 
• Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi 
• Web Tabanlı Yazılım
• Muhasebe Programı 
Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
5. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki Düzenlemeye Göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız: 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.ambalajdunyasi.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi; 
• Şirketimizin Üniversite Mah. Bağcı Sok. No:7 Avcılar/İSTANBUL adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
• Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• kvkk@merset.com adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Balonlu - Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj
KURUMSAL
AYDINLATMA METNİ
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir. 
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Şirketimiz ile çalışan, hi̇zmet veren, eği̇tmen, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, nakli̇yeci̇, ambar, çalışan adayı, ürün veya hi̇zmet veren, ki̇ralayan sıfat/sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir. 
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
Kişisel verileriniz, Kanuna uygun olarak, veri sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu tarafından; 
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
amaçlarıyla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
Yurtiçinde operasyonel işlemler ve yasal yükümlülük sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları: 
• Osgb Firması.  (Toraman İş güvenliği.)
• Çevre Danışmanlığı Firması.  (Haliç Çevre.)
• Yetkılı Kamu Kurum Ve Kuruluşları.
• Yazılım Firmaları   (İdeasoft - Logocrm.)
• E-Ticaret Şirketi   (www.ambalajdunyasi.com.tr)
• Bankalar   (Garnti Bankası – İş bankası – Ziraat Bankası – Yapı ve Kredi Bankası - Akbank)
• Avukatlar   (Başak Aydın – Emrah Şahin – Bülent Saz)
Şirketimiz tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
• Hard Copy
• Excel Programı 
• Hard Disk 
• Yazılım Programı
• E-postalar 
• Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi 
• Web Tabanlı Yazılım
• Muhasebe Programı 
Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
5. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki Düzenlemeye Göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız: 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.ambalajdunyasi.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi; 
• Şirketimizin Üniversite Mah. Bağcı Sok. No:7 Avcılar/İSTANBUL adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
• Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• kvkk@merset.com adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Portal Online çevirim içi alışveriş MerşetAmbalaj
ENGLISH  |   TÜRKÇE

MerşetAmbalaj

KURUMSAL
AYDINLATMA METNİ
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir. 
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Şirketimiz ile çalışan, hi̇zmet veren, eği̇tmen, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, nakli̇yeci̇, ambar, çalışan adayı, ürün veya hi̇zmet veren, ki̇ralayan sıfat/sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir. 
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
Kişisel verileriniz, Kanuna uygun olarak, veri sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu tarafından; 
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
amaçlarıyla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
Yurtiçinde operasyonel işlemler ve yasal yükümlülük sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları: 
• Osgb Firması.  (Toraman İş güvenliği.)
• Çevre Danışmanlığı Firması.  (Haliç Çevre.)
• Yetkılı Kamu Kurum Ve Kuruluşları.
• Yazılım Firmaları   (İdeasoft - Logocrm.)
• E-Ticaret Şirketi   (www.ambalajdunyasi.com.tr)
• Bankalar   (Garnti Bankası – İş bankası – Ziraat Bankası – Yapı ve Kredi Bankası - Akbank)
• Avukatlar   (Başak Aydın – Emrah Şahin – Bülent Saz)
Şirketimiz tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
• Hard Copy
• Excel Programı 
• Hard Disk 
• Yazılım Programı
• E-postalar 
• Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi 
• Web Tabanlı Yazılım
• Muhasebe Programı 
Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
5. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki Düzenlemeye Göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız: 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.ambalajdunyasi.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi; 
• Şirketimizin Üniversite Mah. Bağcı Sok. No:7 Avcılar/İSTANBUL adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
• Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• kvkk@merset.com adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


MerşetAmbalaj

Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj
Portal Online çevirim içi alışveriş MerşetAmbalaj
ENGLISH  |   TÜRKÇE

MerşetAmbalaj

KURUMSAL
AYDINLATMA METNİ
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir. 
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Şirketimiz ile çalışan, hi̇zmet veren, eği̇tmen, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, nakli̇yeci̇, ambar, çalışan adayı, ürün veya hi̇zmet veren, ki̇ralayan sıfat/sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir. 
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
Kişisel verileriniz, Kanuna uygun olarak, veri sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu tarafından; 
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
amaçlarıyla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
Yurtiçinde operasyonel işlemler ve yasal yükümlülük sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları: 
• Osgb Firması.  (Toraman İş güvenliği.)
• Çevre Danışmanlığı Firması.  (Haliç Çevre.)
• Yetkılı Kamu Kurum Ve Kuruluşları.
• Yazılım Firmaları   (İdeasoft - Logocrm.)
• E-Ticaret Şirketi   (www.ambalajdunyasi.com.tr)
• Bankalar   (Garnti Bankası – İş bankası – Ziraat Bankası – Yapı ve Kredi Bankası - Akbank)
• Avukatlar   (Başak Aydın – Emrah Şahin – Bülent Saz)
Şirketimiz tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
• Hard Copy
• Excel Programı 
• Hard Disk 
• Yazılım Programı
• E-postalar 
• Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi 
• Web Tabanlı Yazılım
• Muhasebe Programı 
Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
5. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki Düzenlemeye Göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız: 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.ambalajdunyasi.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi; 
• Şirketimizin Üniversite Mah. Bağcı Sok. No:7 Avcılar/İSTANBUL adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
• Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• kvkk@merset.com adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


MerşetAmbalaj

Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj